ORDNINGSREGLER

Ordningsregler Brf Grängeshus

Introduktion

Styrelsen har beslutat att införa ordningsregler för Brf Grängeshus för att klaragöra reglerna för alla boende och ha en tydlig policy som de kan följa. Ordningsreglerna gäller för alla och är till för att vi ska kunna bo och trivas och känna oss komfortabla med varandra. Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för sitt boende. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och tillsammans gör vi vårt boende ännu mer trivsamt. Genom att följa trivselreglerna kan såväl gammal som ung bidra till den goda gemenskapen i vår förening.

Parkering av cyklar

Cyklar ska inte parkeras vid entredörrarna eller ligga på marken så att de blockerar dörrar eller gångvägar. Det är viktigt att parkera korrekt vid cykelställ.

Skräp och sopor

Styrelsen och vaktmästaren har flera gånger under året påpekat att det är absolut förbjudet att lägga sopor och skräp på vinden, i trapporna eller på balkongerna. Vid varje sådant tillfälle ökar föreningens kostnader vilket är väldigt onödigt. I längden blir styrelsen tvungen att höja avgifterna för att kompensera denna utgift. Var därför väldigt aktsam och släng sopor korrekt i soprummet, i containern när den finns tillgänglig eller besök en avfallsstation för grovsopor.

Ordningsregler

FÖR VEM GÄLLER REGLERNA?

Ordningsreglerna gäller inte bara dig som bostadsrättsinnehavare – även övriga familjemedlemmar omfattas liksom gäster, inneboende eller hantverkare som utför arbete åt dig i lägenheten. Ordningsreglerna gäller också för hyresgäster som hyr i andra hand samt för föreningens egna hyresgäster.

HAR DU FRÅGOR?

Har du funderingar över något som tas upp i dessa regler är du alltid välkommen att kontakta styrelsen. Kontakta gör du genom att skicka ett e-mail till brfgrangeshus@gmail.com

1. ALLMÄN AKTSAMHET

a) Tänk på att vara aktsam om och väl vårda föreningens egendom. Kostnader för drift, underhåll och reparationer betalas av alla gemensamt.

b) Om akut skada inträffar i huset, tag i första hand kontakt med Styrelsen eller jouren vars nummer finns vid entrén och på föreningens hemsida.

2. SÄKERHET

a) Kontrollera att porten i fastigheten går i lås efter in- och utpassering.

b) Släpp inte in någon okänd person i fastigheten.

c) Lämna inte vinds- eller källardörrar olåsta. Stäng alltid grinden/dörren till tvättstugan när du inte är där.

d) Var försiktig med eld.

e) Din lägenhet skall vara utrustad med en fungerande brandvarnare.

f) Meddela gärna grannar eller styrelsen om du är borta från din lägenhet under en längre period.

3. GEMENSAMMA KOSTNADER

Iaktta sparsamhet vid varmvattenförbrukning och lämna inte vatten rinnande i onödan. Var också sparsam med el i fastighetens gemensamma utrymmen, stäng vädringsbalkonger vintertid. Byt kranpackning när vatten står och droppar. Kostnader för vatten och el i gemensamma utrymmen betalas av alla bostadsrättsinnehavare gemensamt.

4. BALKONG OCH VÄDRINGSBALKONG

Balkonger och vädringsbalkonger får inte användas för:

a) permanent förvaring av diverse bohag som inte hör till normal balkongmöblering.

b) skakning av mattor, sängkläder m.m. i större omfattning.

c) grillning.

Inga fimpar får lämnas på vädringsbalkonger, ej heller kastas ned på gård eller gata. Blomlådor ska placeras innanför balkongräcket för att förhindra ras eller läckage. Se till att balkongdörrar är ordentligt stängda för att undvika att vatten tränger in vid kraftig nederbörd och/eller snösmältning.

5. TRAPPHUS & ENTRÈ

Det är inte tillåten att ställa hushållssopor, tidningar och tomglas utanför lägenhetsdörren, ej heller i éntren.

6. MATNING AV FÅGLAR

Den enda fågelmat som är tillåten är den sort som hänger från grenar i färdiga påsar. Övrig matning av fåglar riskerar att locka till sig råttor och andra skadedjur.

7. TVÄTTSTUGAN

Föreningen har två tvättstugor i källaren. Bokningsschema och särskilda ordningsregler finns anslagna i tvättstugan.

8. CYKEL, MOPED, BARNVAGN MM.

Cyklar och mopeder får inte ställas på gården utanför avsedd plats. Barnvagnar och rullatorer får ej placeras i entrén.

9. GÅRDEN

a) Gården får användas för privata arrangemang i liten skala om du i god tid informerar grannarna.

b) Var aktsam om gården. Lämna inte fimpar, snus eller skräp efter dig.

10. AVFALLSHANTERING, ELAVFALL OCH KEMISKA PRODUKTER

a) Markerade kärl för hushållssopor finns placerade i soprummet beläget på gården. Lämna inget annat än hushållssopor i soprummet.

b) Grova sopor hanteras inte av soprummet utan lämnas på en avfallsstation. Lämna inga farliga kemikalier, färg eller dylikt i soprummet.

11. FÖRRÅD I KÄLLAREN / PÅ VINDEN

I källaren och på vinden får endast personliga tillhörigheter vara i det förråd som hör till din lägenhet. Inget får placeras i gångarna eller andra utrymmen utanför ditt förråd. Alla förråd måste vara låsta. Undvik att förvara stöldbegärlig egendom i källeren / på vinden.

12. PARABOLANTENN

Av säkerhetsskäl är det inte tillåtet att sätta upp parabolantenn eller annan utomhusantenn på fasad eller balkongräcke. Vidare tillhör fasaden och utsidan av balkongväggarna föreningen och det krävs tillstånd för att sätta upp föremål.

13. LÄGENHETSDÖRRAR

Det är inte tillåtet att sätta upp lappar och etiketter på lägenhetsdörrar eller gemensamma ytor i trapphuset. Använd dig av c/o-adress om du har eget företag, inneboende eller hyr i andra hand.

14. HUSDJUR

Innehavare av husdjur är skyldiga att övervaka att dessa inte stör eller förorenar i fastigheten. De får inte heller rastas på gården.

15. STÖRNINGAR

För att alla ska trivas är det viktigt att man inte störs av omkringboende. Alla boende är skyldiga att visa hänsyn. Den som stör och inte rättar sig efter tillsägelse kan bli uppsagd från lägenheten. Skyldigheten gäller i lägenheten men också i gemensamma utrymmen som t.ex. i trappa, hiss, tvättstuga och på gården.

a) Man får inte föra oväsen i trapphuset. Detta gäller även besökare till lägenheten.

b) Husdjur får inte skälla eller yla så att omkringboende störs.

c) Vill man ha fest bör man underrätta boenden innan och vara noggrann med ljudnivån.

Reglerna gäller dygnet runt men är extra angelägna att följa från kl. 22.00 på kvällen till klockan 07.00 på vardagsmorgnar och kl. 09.00 på helgmorgnar.

Bygga och renovera

Informera och kom överens med berörda grannar om tider för renoveringen. Lägg gärna bullriga jobb på vardagar mellan 07.00 och 17.00, vid avvikelse informera dina grannar.

16. ANDRAHANDSUTHYRNING

Upplåtelse i andra hand kräver styrelsens samtycke. Begäran om samtycke ska vara skriftlig och innehålla skälet för begäran, tidsperiod och information om hyresgästen. Ansökningsblankett finns på foreningens hemsida.

17. LÄGENHETSUNDERHÅLL & RENOVERING

Bostadsrättsinnehavaren ansvarar för att underhålla lägenheten. Vad som är bostadsrättsinnehavarens skyldighet att underhålla framgår av föreningens stadgar. Det är särskilt viktigt att du har uppsikt över lägenhetens våtutrymmen. Vattenskador kostar mycket pengar och leder i allmänhet till stort obehag för den som drabbas. Varje bostadsrättsinnehavare bör ha en hemförsäkring, något bostadsrättstillägg behövs inte då detta ingår i föreningens fastighetsförsäkring.

För mindre renoveringar kan Riksbyggen hjälpa till. Kontakta styrelsen för detta. Styrelsen rekommenderar alltid att införskaffa godkända hantverkare för framtida ärenden. Under inga som helst omständigheter får bostadsrättsinnehavaren renovera element, rör eller ventilationssystemen utan godkännande från styrelsen. Kontakta alltid styrelsen i god tid innan renoveringsjobbet ska börja.

18. RIKSBYGGENS KUNDWEBB

Genom att registrera dig på Riksbyggens kundwebb kan du se över dina fakturor och avier.

19. TAGGSYSTEM

Under året 2012 gick föreningen över till ett taggsystem. Reglerna för taggarna är följande:

– Vid köp av nya taggar tillkommer en kostnad på 350 kr per tagg.

20. TILLGÅNG TILL LÄGENHETERNA

Föreningen kan vid behov behöva tillgång till lägenheterna, detta gäller t.ex. vid reparation och underhåll som föreningen ansvarar för. Det är därför viktigt att tillgång ges vid given tidpunkt, annars kan föreningen vända sig till Kronofogden och få handräckning. Detta innebär att föreningen får bryta sig in i lägenheten. Nekas föreningen tillträde kan det även leda till uppsägning av din bostadsrätt.