SBA

SBA – Systematiskt Brandskyddsarbete

Styrelsen ska genomföra ett systematiskt brandskyddsarbete, SBA, för att förhindra att brand uppkommer i föreningens fastighet. Regelbunden och protokollförd brandsyn ska vara det verktyg styrelsen använder sig av för att upprätthålla och förbättra standarden.

Om brand ändå skulle uppstå, ska dokumenterat SBA vara ett belägg för att föreningens styrelse har upprätthållit sitt ansvar som fastighetsägare. All SBA-dokumentation ska finnas samlat i en SBA-pärm på föreningens expedition (styrelserummet).

Brandskyddspolicy – Brandskyddspolicy för Brf Grängeshus omfattas av följande:

 • Ingen ska skadas eller omkomma i händelse av brand.
 • Samtliga medlemmar i föreningen ska känna till hur man förebygger brand samt hur man ska agera i händelse av brand.
 • Brandskyddsanordningarna ska kontrolleras regelbundet och hållas i brukbart skick.
 • Föreningen svarar för att lägenheterna förses med brandvarnare och de boende för att det finns fungerande batterier i dessa.

Särskilda regler gällande brandskyddet

 • Rökning är förbjuden i gemensamma utrymmen.
 • Inget brännbart material får lämnas i gemensamma utrymmen.
 • Inga lösa föremål eller brännbart material (barnvagnar) får förvaras i trapphusen.
 • Förvaring av brännbara vätskor och fyrverkerier i källare och vindsförråd är förbjuden.
 • Ingen grillning får förekomma på balkonger.
 • Varje lägenhet ska ha minst en brandvarnare.

Trapphus räknas som utrymningsväg och angreppsväg för räddningstjänsten varför inga lösa föremål får förvaras i dessa. Att hålla trapphus fria från lösa föremål minskar också risken för anlagda bränder.

Nödlägesrutin – I händelse av brand eller annan nödsituation gäller följande:

 • Rädda direkt hotade, varna andra
 • Larma SOS, 112
 • Släck och/eller stäng inne branden
 • Utrym byggnaden
 • Möt räddningstjänsten