KAMERAÖVERVAKNING SOPRUM

Brf Grängeshus har kameraövervakning i soprummet.

Varför kamerabevakar vi?
Brf Grängeshus använder sig av elektronisk kameraövervakning av föreningens soprum. Detta innebär att information kan lagras om vilken person som har in- och utpasserat vid viss tidpunkt. Information om vart en viss person befunnits vid en viss tidpunkt är en personuppgift om den går att koppla till en fysisk person.

Föreningen har stora problem med vissa medlemmar som inte respekterar de regler som gäller för soprummet. Sopor sorteras inte korrekt och grovsopor lämnas i soprummet. Detta medför extra avgifter för föreningen. Kostnader som är helt onödiga och som påverkar oss alla med höjda avgifter i förlängningen.

Rättslig grund:
För att uppgifter enligt ovan ska få registreras, krävs att syftet med registreringen väger upp för det integritetsintrång det innebär att få sina uppgifter behandlade. Föreningens syfte med behandlingen är att kunna säkerställa att bland annat föreningens ordningsregler följs. Föreningens intresse av att förhindra och komma tillrätta med skadegörelse och misskötsamhet i soprummet väger i det här fallet tyngre än den enskildes intresse. Kameraövervakningen är nödvändig för att uppfylla föreningens intresse av att ha god ordning i soprummet och att hålla nere förvaltningskostnaderna vilket är i allas intresse och för allas trevnad.

Uppgifterna kommer inte att användas i de fall någon regelöverträdelse inte förekommit. De åtgärder som kan komma att vidtas vid regelöverträdelser är att föreningen kan anmoda en bostadsrättshavare att vidta rättelse, kräva ersättning för skada etc. Regelöverträdelser som kan föranleda åtgärd enligt ovan kan vara t.ex. misskötsamhet eller skadegörelse i soprum. Enligt datainspektionen behöver föreningen inte söka tillstånd hos Länsstyrelsen eftersom föreningen inte filmar område där allmänheten har tillträde.

Hur länge lagrar vi uppgifterna?
Personuppgifterna lagras inte längre tid än nödvändigt och kommer att finnas tillgänglig som längst i två veckor och sedan raderas.

Vilka rättigheter har du?
Dina rättigheter går att hitta i Dataskyddsförordningen artikel 15 och 17. Du kan också klaga hos Datainspektionen om du tycker att föreningen bryter mot lagar, regler eller avtal.